top of page
dzień otwarty-grafikastrona.png

Jeśli chcesz zapisać do nas swoje dziecko, ale nie masz pewności, czy zajęcia jej/jemu się spodobają, to teraz dajemy Ci możliwość przetestowania naszych zajęć ramach "Dnia Otwartego".
 

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat!

 

Do wyboru robotyka, programowanie, kodowanie w Minecraft Education.

Udział w zajęciach jest całkowicie darmowy. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz (liczba miejsc w grupach jest ograniczona).

Wpisanie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu „Dnia Otwartego” znajdującego się poniżej.

Regulamin "Dnia Otwartego"

1. Organizatorem zajęć w ramach "Dnia Otwartego" Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Akademia Nauki i Rozwoju” zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które będą brały udział w zajęciach w ramach "Dnia Otwartego".
3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 10 września 2022 r. w siedzibie Akademii Nauki i Rozwoju w Żorach, na ulicy Centralnej 35/1 i zwane będzie dalej „Dniem Otwartym”.
4. Podczas "Dnia Otwartego" odbędą się bezpłatne zajęcia z programowania, robotyki, Minecraft Education.
5. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 5-16 lat, zarejestrowane wcześniej przez udostępniony formularz. Dzieci nie zarejestrowane poprzez formularz nie będą wpuszczane na zajęcia.
6. Zgłoszenie dziecka i obecność na zajęciach w ramach "Dnia Otwartego" jest jednoznaczne z tym, że rodzic/opiekun zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.
7. Osoby dorosłe, jaki i dzieci uczestniczące w wydarzeniu "Dzień Otwarty" zobowiązane są zachowywać się w sposób kulturalny, niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich, a także bezwzględnie stosować się do poleceń prowadzących zajęcia / przedstawicieli organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia dziecka z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie powodowało dezorganizację zajęć, jak również będzie stwarzało zagrożenie dla pozostałych uczestników.
9. W trakcie samych zajęć dzieci przebywają pod opieką prowadzących, natomiast przed, jak i po zakończeniu zajęć zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa na rodzicach/opiekunach dzieci.
10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do odebrania dziecka zgodnie z opublikowaną godziną zakończenia zajęć. Organizator nie zapewnia opieki po zajęciach.
11. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia żywności i napojów do sal zajęciowych.
12. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane do budynku, gdzie będzie odbywać się "Dzień Otwarty". Obowiązuje też zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

13. Dzieci uczestniczące w wydarzeniu mogą przebywać na terenie budynku, na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Za szkody wyrządzone przez dzieci będą odpowiedzialni ich rodzice lub opiekunowie.
14. Wizerunek uczestników "Dnia Otwartego" może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych przez Akademię Nauki i Rozwoju. Wszelkie zdjęcia oraz nagrania audiowizualne wykonane podczas "Dnia Otwartego" na zlecenie Organizatora będą jego własnością.
15. Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Dniu Otwartym uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem jego danych osobowych udostępnionych Organizatorowi w czasie trwania Dnia Otwartego. Dane osobowe uczestników Dnia Otwartego będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

bottom of page