top of page

Regulamin zawierania umów na odległość w przedmiocie prowadzenia zajęć przez
Niepubliczną Placówkę
Oświatowo-Wychowawczą "Akademia Nauki i Rozwoju".

 

 

§1 Definicje​
 

 1. Usługodawca – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza "Akademia Nauki i Rozwoju, prowadzona przez Dianę Kaczmarczyk – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „Libro” Diana Kaczmarczyk, ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory, NIP: 6511602217, REGON: 243016493, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Klient - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zawierająca Umowę w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientem jest osoba pełnoletnia zawierająca Umowę we własnym imieniu bądź osoba niepełnoletnia, która w takim przypadku reprezentowana jest przy zawieraniu Umowy i składaniu wszystkich oświadczeń z nią związanych przez jej Przedstawiciela ustawowego.

 3. Umowa – umowa na prowadzenie zajęć edukacyjnych – Zajęć określonych w Regulaminie, zawierana na zasadach i w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

 4. Zajęcia – zajęcia edukacyjne prowadzone przez Usługodawcę pod adresem: ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory lub w formie zajęć zdalnych on-line.

 5. Uczestnik – uczestnik Zajęć prowadzonych przez Usługodawcę, będący osobą niepełnoletnią bądź pełnoletnią, który uczestniczy w Zajęciach na podstawie Umowy.

 6. Przedstawiciel ustawowy – rodzic bądź opiekun prawny niepełnoletniego Klienta, uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu niepełnoletniego Klienta, który posiada pełnię władzy rodzicielskiej w stosunku do takiego Klienta.

 7. Strony – łącznie Usługodawca oraz Klient zawierający Umowę.

 8. System obsługi klienta– elektroniczny System udostępniany Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu w wiadomości e-mail przekazanej przez Usługodawcę w toku procesu zawierania Umowy, umożliwiający zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi Zajęć: czasem trwania Zajęć, informacją co do czasu i miejsca najbliższych Zajęć, pełnym harmonogramem zajęć, kalendarzem dni wolnym od zajęć, osoby prowadzącej Zajęcia, cenami za poszczególne Zajęcia, oraz opłatą za wszystkie Zajęcia w najbliższym miesiącu obowiązywania Umowy, stanem rozliczenia opłat za Zajęcia, danymi Uczestnika oraz jego Przedstawiciela ustawowego, jak również udzielonymi zgodami.

 9. Regulamin – niniejszy „Regulamin zawierania umów w przedmiocie prowadzenia zajęć w Akademii Nauki i Rozwoju”.

 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§2 Postanowienia ogólne​

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów pomiędzy Klientami a Usługodawcą w przedmiocie uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych – organizowanych przez Usługodawcę.

 2. Regulamin dotyczy procedury zawierania umów na odległość, tj. zawieranych bez jednoczesnej, fizycznej obecności stron tej umowy (Usługodawcy i Klienta), za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość – internetu oraz telefonu.

 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://www.akademiazory.pl/regulamin-akademii, z możliwością jego pobrania, utrwalenia i odtwarzania. Klient ma w umowie, ma możliwość wcześniejszego zapoznania się z treścią regulaminu, korzystając z linka zawartego w treści umowy. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta.

 4. Każdy Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu zaakceptowania umowy.

 5. Prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Usługodawcy.

 6. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta może kontaktować się z Usługodawcą osobiście pod adresem: ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory, jak również pod adresem poczty elektronicznej biuro@akademiazory.pl oraz na nr tel. 797 705 701 lub 519 087 717.

§3 Przedmiot regulacji

​Regulamin określa:

 • sposób i procedurę zawierania Umów przez Klientów z Usługodawcą,

 • wymogi ważnego zawierania Umów przez Klientów z Usługodawcą,

 • prawa i obowiązki Stron,

 • zakres oferowanych przez Usługodawcę usług oraz ich charakter,

 • zasady płatności przez Klientów za usługi będące przedmiotem Umów,

 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji a także sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy Stronami.​

§4 Sposób i procedura zawierania Umów​

 1. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron z wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość – sieci internet. W toku ustaleń poprzedzających zawarcie Umowy możliwe jest również korzystanie przez Strony z telefonu.

 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest dysponowanie przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta aktywnym adresem poczty elektronicznej oraz aktywnym numerem telefonu kontaktowego.

 3. Zawarcie Umowy odbywa się w toku następującego procesu:


I. etap:

Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta wypełnia wstępny formularz zamówienia, dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, bądź kontaktuje się telefonicznie z Usługodawcą.

 

W formularzu zamówienia Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta podaje następujące dane:

 1. w przypadku pełnoletniego Klienta – swoje imię i nazwisko, w przypadku niepełnoletniego Klienta – imię i nazwisko niepełnoletniego Klienta (dziecka) oraz imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego),

 2. datę urodzenia osoby, która ma brać udział w Zajęciach grupowych,

 3. aktywny adres poczty elektronicznej,

 4. aktywny numer telefonu,

 5. dane adresowe Przedstawiciela ustawowego.

 6. rodzaj (przedmiot) Zajęć wraz z ich preferowanym poziomem zaawansowania. Aktualny harmonogram zajęć, oraz opisy Zajęć znajdują się na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://www.akademiazory.pl.


W przypadku gdy Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta inicjuje pierwszy kontakt z Usługodawcą w formie telefonicznej, zobowiązany jest do podania analogicznych danych, jak te wpisywane do formularza, o którym mowa powyżej.


II. Etap:

 1. W przypadku uzupełnienia przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta formularza, o którym mowa powyżej, Usługodawca bądź jego przedstawiciel kontaktuje się z Klientem/Przedstawicielem ustawowym Klienta w formie mailowej bądź telefonicznej, celem ustalenia poziomu zaawansowania Klienta w zakresie, którego dotyczy wybrany rodzaj Zajęć, w tym w razie takiej potrzeby uzyskania informacji takich jak:
  a) poziom edukacji szkolnej Klienta – do której klasy uczęszcza oraz do jakiego rodzaju szkoły, w tym ewentualnie jakiego profilu szkoły i klasy,
  b) ostatnia ocena semestralnej/końcowej Klienta z przedmiotu dotyczącego tematyki wybranych Zajęć
  c) ewentualne przygotowywanie się przez Klienta do olimpiad/konkursów w zakresie przedmiotu dotyczącego tematyki wybranych Zajęć,
  d) przypadku zajęć z robotyki i programowania – czy Klient uczęszczał już na tego typu zajęcia w innej placówce, oraz jaki jest jego poziom znajomości zagadnień z tego zakresu,
  e) czy Klient/Przedstawiciel ustawowy klienta uprawniony jest do otrzymania zniżki zgodnie z podanymi w cenniku zajęć.

 2. Po ustaleniu z Klientem/Przedstawicielem ustawowym Klienta informacji, o których mowa w ust. 4 pkt. II.1) powyżej, które może mieć miejsce w formie wymiany wiadomości e-mail bądź w rozmowach telefonicznych, a także dokonaniu weryfikacji uprawnienia do otrzymania zniżki, Usługodawca przedstawia Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta proponowany - uzgodniony poziom zaawansowania Zajęć, ich harmonogram (terminy, godziny zajęć), czas trwania jednej lekcji, maksymalną liczebność grupy zajęciowej, cenę jednostkową za jedną lekcję lub kwotę miesięczną za kurs, wraz z informacją, że cena za Zajęcia jednostkowe będzie uzależniona każdorazowo od ilości lekcji w danym miesiącu obowiązywania Umowy, a także informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu uprawnienia do otrzymania zniżki. W przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnienia do otrzymania zniżki, Usługodawca podaje cenę jednostkową za jedną lekcję lub opłatę miesięczna za kurs już po uwzględnieniu zniżki, przy czym w przypadku powołania się na uprawnienie do otrzymania zniżki z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta proszony jest o dostarczenie do wglądu takiego dokumentu na pierwszą lekcję Zajęć po zawarciu Umowy, lub przesłania kopii w formie elektronicznej. Przedstawienie wszystkich powyższych informacji przez Usługodawcę, wraz z ustalonym przez Strony okresem, na jaki ma być zawarta Umowa, jak również numerem i danymi rachunku bankowego, na który mają następować płatności oraz tytułem przelewu, nastąpi w momencie przedstawienia Klientowi do akceptacji umowy poprzez System Obsługi Klienta. Dostęp do Systemu Obsługi Klienta, zostanie przekazany w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu, o którym mowa powyżej. W wiadomości e-mail zamieszczony zostanie link do strony internetowej Usługodawcy (Systemu Obsługi Klienta), wraz z danymi dostępowymi (login i hasło), którego kliknięcie przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta umożliwi dalszy proces zawierania Umowy.

 

 

III Etap:

1. Po zalogowaniu do Systemu Obsługi Klienta, Klient/Przedstawiciel ustawowego Klienta ma możliwość ponownego zapoznania się z warunkami zawieranej Umowy, o których mowa w ust. 4 pkt II.2) powyżej. Proces zawierania umowy następuje z momentem potwierdzenia czynności przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta za pomocą dedykowanego przycisku znajdującego się w systemie.

2. W systemie Obsługi Klienta, w procesie zawierania umowy Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta będzie mógł lub musiał obowiązkowo zaznaczyć odpowiednie zgody lub oświadczenia:

a) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy, ofertą zajęć i obowiązku zapłaty,

b) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

c) Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingu własnego,

d) Zgoda na wizerunek.

Ponadto, na stronie internetowej zamieszczona będzie informacja, że Umowa zawierana jest na odległość oraz że Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ma możliwość odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Celem zawarcia Umowy niezbędne jest zaznaczenie przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta wymaganych pól.

4. Przed zawarciem Umowy Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ma możliwość udzielenia innych zgód, w tym na przetwarzanie danych do celów marketingu własnego oraz na wykorzystanie wizerunku pełnoletniego bądź niepełnoletniego Uczestnika w materiałach promocyjnych Usługodawcy. Udzielenie lub odmowa udzielenia tych zgód jest fakultatywna i dobrowolna. Brak ich udzielenia/wyrażenia nie wyłącza możliwości zawarcia Umowy.

 

IV etap:

Umowa zostaje zawarta z momentem kliknięcia przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego klienta w zamieszczony w Systemie Obsługi Klienta przycisk końcowy, potwierdzający zawarcie umowy z obowiązkiem zapłaty.

1. Po zawarciu Umowy Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jej zawarcia na trwałym nośniku, poprzez przekazanie tego potwierdzenia w formie elektronicznej - pliku zapisanego w formacie pdf., przesłanego w wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta w formularzu, o którym mowa powyżej. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta akceptując Regulamin wyraża zgodę na opisany powyżej sposób przekazania mu potwierdzenia zawarcia Umowy.

2. W osobnej wiadomości e mail Usługodawca przekazuje Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta dostęp do Systemu informatycznego. Warunkiem korzystania z Systemu elektronicznego, będącego nieodzowną częścią procedury zawarcia umowy jest rejestracja oraz akceptacja odrębnego regulaminu tego systemu i potwierdzenie zapoznania się oraz akceptacji klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.
W ramach udostępnionego systemu Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ma wgląd w treść zawartej umowy, dane osobowe, harmonogram zajęć, harmonogram płatności.

2. W sytuacji braku możliwości zaproponowania Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta Zajęć zgodnych z jego oczekiwaniami, w tym co do poziomu zaawansowania tych zajęć, liczebności grupy zajęciowej, Usługodawca przekazuje Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta taką informację na II etapie, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy.

3. Wszelkie zmiany do Umowy będą odbywać się w formie elektronicznej – poprzez wiadomości e-mail wymieniane pomiędzy Usługodawcą, a Klientem/Przedstawicielem ustawowym Klienta. W przypadku Usługodawcy będzie on posługiwał się w tym zakresie adresem e-mail: info@akademiazory.pl lub biuro@akademiazory.pl, natomiast w przypadku Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta będzie to adres e-mail podany przy zawieraniu Umowy.

 

§5 Opłaty za Zajęcia, Płatności

 

 1. Świadczenie przez Usługodawcę usług jest odpłatne.

 2. Opłaty za udział jednego Uczestnika w Zajęciach podawane są na stronie internetowej Usługodawcy, pod adresem: https://www.akademiazory.pl/, na poszczególnych podstronach dotyczących konkretnych zajęć. Opłaty wyrażone są w kwotach brutto.

 3. Każdy Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta jest informowany przed zawarciem Umowy o opłacie za wybrany rodzaj Zajęć.
  W zależności od wybranego rodzaju zajęć opłata jest określona na stronie internetowej usługodawcy. Zajęcia mają różne formy rozliczania opłaty, i mogą przyjmować formę stałą określoną w cyklach miesięcznych, jak również formę przeliczania jednostkowej ceny w oparciu o liczbę zajęć w danym miesiącu, wówczas kwota do zapłaty w danym miesiącu uzależniona jest od ilości lekcji w tym miesiącu, w zależności od układu tygodni i dni tego miesiąca.

 4. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta jest zobowiązany do uiszczania opłat za uczestnictwo w Zajęciach w cyklach miesięcznych, z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy. W przypadku pierwszej płatności za uczestnictwo w Zajęciach termin płatności za pierwszy miesiąc wynosi 3 dni od daty zawarcia Umowy.

 5. W przypadku zawarcia Umowy w trakcie trwania miesiąca w którym odbywają się już wybrane przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta Zajęcia, jest on zobowiązany do płatności tylko za te lekcje, które odbędą się po zawarciu Umowy w danym miesiącu w przypadku rozliczania ceny zajęć jako kwoty jednostkowej za zajęcia pomnożonej przez liczbę zajęć pozostałych do zrealizowania w danym miesiącu lub w przypadku stałej kwoty miesięcznej kursu określonej do stałej rocznej ilości zajęć, Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta zobowiązany jest do zapłaty za liczbę zajęć pozostałą do końca trwania kursu, rozłożoną na równe raty w ilości miesięcy pozostałych do końca trwania kursu z pierwszą opłatą wyrównującą, płatną do 5 dni od zawarcia umowy. Za jednostkową kwotę zajęć przyjmuje się wyliczenie oparte na regule: pełna kwota całego kursu podzielona przez określoną w cenniku kursu ilość zajęć zaokrąglona do pełnej kwoty w złotych. 

 6. Zawarcie Umowy w trybie określonym niniejszym Regulaminem jest równoznaczne ze zobowiązaniem Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta do zapłaty na rzecz Usługodawcy opłaty za wybrane Zajęcia, w wysokości określonej na stronie internetowej https://www.akademiazory.pl/, jak również w formie korespondencji e-mail, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, zgodnie z kwotą naliczoną przez System Obsługi Klienta.

 7. Płatności za zajęcia należy dokonywać w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, zgodnie z następującymi danymi: F.H.U. „Libro” Diana Kaczmarczyk, ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory, nr rachunku bankowego: 13 1050 1676 1000 0092 4621 3087. W tytule przelewu należy podać:
  a) imię i nazwisko Klienta (pełnoletniego bądź niepełnoletniego Uczestnika),
  b) rodzaj Zajęć,
  c) rok i miesiąc, za który uiszczana jest opłata za Zajęcia,
  d) numer umowy.

 8. Każdego 20-tego dnia miesiąca obowiązywania Umowy Usługodawca przesyła na nr tel. Klienta/Przedstawiciela ustawowego klienta wiadomość sms z przypomnieniem o obowiązku płatności za Zajęcia za dany miesiąc – w sytuacji gdy taka płatność nie została wcześniej dokonana w terminie, o którym mowa w ust. 4.

 9. W przypadku braku uiszczenia opłaty za dany miesiąc uczestnictwa w Zajęciach do 27-ego dnia tego miesiąca, Usługodawca wystosuje wezwanie do zapłaty do Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta w formie wiadomości sms. W wezwaniu do zapłaty zamieszczona zostanie informacja o skutkach dalszego opóźnienia w uiszczeniu opłaty, opisanych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu.

§6 System zniżek
 

 1. Klient jest uprawniony do otrzymania określonej dla danych zajęć zniżki następujących przypadkach:
  a) zawarcia drugiej i kolejnych Umów z Usługodawcą,
  b) zawarcia Umowy w sytuacji, gdy wcześniej z Usługodawcą zawarta została inna umowa w przedmiocie uczestnictwa w Zajęciach przez rodzeństwo Klienta,
  c) dysponowania przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta Kartą Dużej Rodziny.

 2. W każdym z przypadków opisanych w ust. 1 powyżej zniżka wynosi 10 % standardowej opłaty za Zajęcia.

 3. Uprawnienie do otrzymania zniżki jest weryfikowane przez Usługodawcę przed zawarciem Umowy.

 4. W trakcie obowiązywania Umowy możliwa jest zmiana opłaty za Zajęcia w następujących przypadkach:

a) w sytuacji utraty prawa do zniżki – opłata zostanie podwyższona do standardowej wysokości, jaka obowiązuje u Usługodawcy za dane Zajęcia,

b) w sytuacji uzyskania prawa do zniżki – opłata zostanie obniżona w stosunku do standardowej opłaty za Zajęcia zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu.

W przypadkach opisanych w § 6 ust. 4 nowa wysokość opłaty za Zajęcia będzie obowiązywać od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące podstawę do zmiany opłaty.

§7 Wykonanie Umowy, Prawa i obowiązki Usługodawcy

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się na podstawie Umowy do prowadzenia Zajęć o tematyce i programie zgodnym z opisem tych zajęć zamieszczonym  na swojej stronie internetowej poda adresem: https://www.akademiazory.pl/ oraz na poziomie zaawansowania określonym w Umowie.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych – prowadzenia Zajęć z należytą starannością.

 3. W celu właściwej realizacji Umowy Usługodawca zapewnia odpowiednią do rodzaju Zajęć, wykwalifikowaną kadrę, warunki lokalowe, bazę sprzętową, oraz bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia tych Zajęć.

 4. Zapewniana przez Usługodawcę baza dydaktyczna w postaci sprzętu edukacyjnego, podręczników, książek, licencji na programy pozostaje własnością Usługodawcy. Uczestnik nie jest uprawniony do zabierania udostępnionego mu sprzętu edukacyjnego, podręczników, książek poza miejsce prowadzenia Zajęć.

 5. Usługodawca zapewnia nadzór metodyczny nad prowadzonymi Zajęciami.

 6. Zajęcia odbywają się w placówce Usługodawcy pod następującym adresem ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory, lub w formie zajęć zdalnych.

 7. Miejsce prowadzenia Zajęć określane jest przez Strony przed zawarciem Umowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednorazowego bądź stałego przeniesienia prowadzenia Zajęć do innej lokalizacji. W przypadku jednorazowego przeniesienia Zajęć do innej lokalizacji i braku zgody Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta na uczestnictwo Uczestnika w Zajęciach w innej lokalizacji, Klientowi przysługuje zwrot opłaty za takie zajęcia, bądź zaliczenie takiej niewykorzystanej opłaty na poczet opłaty za Zajęcia w kolejnym miesiącu. W przypadku stałego przeniesienia Zajęć do innej lokalizacji Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 8. W sytuacji wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych całkowicie nie zależnych od Usługodawcy mających wpływ na prowadzenie Zajęć w formie stacjonarnej Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany formy prowadzenia zajęć na zajęcia zdalne w formie on-line. Decyzja o zmianie formy prowadzenia zajęć zostanie przekazana Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu w formie formie elektronicznej - wiadomości e-mail lub sms na adres e-mailowy lub nr tel. Klienta/Przedstawiciela ustawowego.

 9. Zajęcia odbywają się według harmonogramu zaakceptowanego przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta przed zawarciem Umowy.

 10. Usługodawca jest uprawniony do zmiany harmonogramu Zajęć w trakcie trwania Umowy. Usługodawca przedstawi Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta nowy harmonogram Zajęć z odpowiednim, co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie tego harmonogramu, w formie formie elektronicznej - wiadomości e-mail lub sms na adres e-mailowy lub nr tel. Klienta/Przedstawiciela ustawowego klienta podany przy zawieraniu Umowy.

 11. Brak odpowiedzi Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta na wiadomość zawierającą zmieniony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania tej wiadomości oznacza akceptację nowego harmonogramu. W takim przypadku Umowa obowiązuje w dalszym ciągu, ze zmianą w zakresie harmonogramu zajęć.

 12. W przypadku braku akceptacji zmienionego harmonogramu Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 10.

 13. W przypadku stwierdzenia w toku Zajęć przez prowadzącego te zajęcia nauczyciela / instruktora, że poziom wiedzy, umiejętności i rozwoju Uczestnika nie jest odpowiedni do poziomu zaawansowania danej grupy zajęciowej, Usługodawca kontaktuje się z Klientem/Przedstawicielem ustawowym Klienta w formie telefonicznej bądź w wiadomości e-mail z propozycją zmiany grupy zajęciowej na grupę o niższym bądź wyższym poziomie zaawansowania.

 14. W przypadku akceptacji przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta zmiany grupy zajęciowej, wyrażonej w formie wiadomości e-mail, Umowa obowiązuje w dalszym ciągu ze zmianą w zakresie poziomu zaawansowania grupy zajęciowej. Zmiana poziomu zaawansowania grupy zajęciowej może wiązać się ze zmianą opłaty za dane Zajęcia przy uwzględnieniu zależności, że wysokość opłaty za niższy poziom zaawansowania jest z reguły mniejsza, niż w przypadku wyższego poziomu zaawansowania. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta jest informowany w wiadomości e-mail przez Usługodawcę o nowej wysokości opłaty, w sytuacji akceptacji zmiany grupy zajęciowej w trakcie trwania Umowy. Nowa wysokość opłaty będzie obowiązywała po jej zaakceptowaniu przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta w formie wiadomości e-mail, od momentu rozpoczęcia przez Uczestnika lekcji w nowej grupie zajęciowej.

 15. W przypadku braku akceptacji przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta zmiany grupy zajęciowej, Umowa będzie obowiązywała na dotychczasowych zasadach. W takiej sytuacji Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że poziom zajęć, na które uczęszcza Uczestnik może być nieadekwatny do jego umiejętności i wiedzy.

 16. Usługodawca będzie uprawniony do odwołania Zajęć w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, takich jak: choroba, niedyspozycja nauczyciela - przy braku możliwości zorganizowania zastępstwa, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody i innych mediów, inne wypadki losowe.

 17. W sytuacji odwołania Zajęć Usługodawca zapewni przeprowadzenie takich Zajęć w innym terminie. W przypadku braku takiej możliwości z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, jak również z powodu braku możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Zajęciach w innym terminie, opłata za takie Zajęcia zostanie zaliczona na poczet opłaty za kolejny miesiąc, bądź zwrócona Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta, w sytuacji gdy odwołanie Zajęć nastąpiło w ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy.

 18. Usługodawca będzie uprawniony do rozwiązania grupy zajęciowej w przypadku, gdy:
  a) liczba Uczestników w przypadku zajęć korepetycyjnych, spadnie poniżej dwóch,
  b) liczba uczestników w przypadku zajęć z robotyki, programowania, minecraft education spadnie poniżej czterech;
  c) nauczyciel prowadzący zajęcia będzie długotrwale niezdolny do prowadzenia tych zajęć, tj. przez dłużej niż 1 miesiąc, a Usługodawca nie będzie w stanie zapewnić stałego zastępstwa.

 19. W sytuacji, o której mowa w ust. 18 lit. a) i b) Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z momentem powiadomienia Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta o przyczynie rozwiązania grupy zajęciowej.

 20. W sytuacji, o której mowa w ust. 18 lit. c) Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu po upływie 1 miesiąca niezdolności nauczyciela do prowadzenia zajęć, z momentem powiadomienia Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta o tej okoliczności.

 21. W przypadkach automatycznego rozwiązania Umowy określonych w ust. 18-20 Usługodawca niezwłocznie zwraca Klientowi opłaty za niewykorzystane Zajęcia, nie później niż w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy w tym trybie.

 22. Lekcje nie odbywają się w czasie dni ustawowo wolnych od pracy.

 23. W przypadku uporczywego naruszania przez Uczestnika zajęć zasad określonych w §8 pkt 3, Usługodawca zastrzega prawdo od usunięcia uczestnika z listy zajęć bez możliwości powrotu.

 24. W sytuacji, kiedy Klient zataił istotne fakty mające wpływ na uczestnictwo dziecka w zajęciach, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć, jeżeli fakty te są na tyle istotne, że mają znaczący wpływ na przebieg zajęć, bezpieczeństwo i komfort uczestników, jak również prowadzących i innych pracowników Usługodawcy.

 

 

§8 Prawa i obowiązki Klienta - Uczestnika

 

 1. Uczestnik jest uprawniony do uczestniczenia w Zajęciach, których dotyczy Umowa, w ramach których może korzystać z udostępnianej przez Usługodawcę bazy dydaktycznej w postaci sprzętu edukacyjnego, podręczników, książek.

 2. Uczestnik jest zobowiązany do regularnego uczęszczania na Zajęcia, których dotyczy Umowa.

 3. Uczestnik zobowiązany jest:

  • do zachowywania się w czasie zajęć w sposób kulturalny, zgodny z zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem godności innych uczestników zajęć, Usługodawcy, instruktorów.

  • do przestrzegania regulaminu zajęć i poleceń osoby sprawującej nad nim opiekę.

  • do dbania o powierzony mu sprzęt.

  • punktualności i rzetelnego przygotowywania się do Zajęć.

 4. W przypadku uporczywego naruszania przez Uczestnika powyższych zasad podczas Zajęć, będzie on zobowiązany przez nauczyciela do opuszczenia zajęć, a o fakcie tym zostanie poinformowany Rodzic / Opiekun.

 5. Uczestnik jest uprawniony do ubiegania się o zmianę grupy zajęciowej na grupę o niższym bądź wyższym poziomie zaawansowania w przypadku stwierdzenia przez niego bądź jego Przedstawiciela ustawowego, że poziom jego wiedzy, umiejętności i rozwoju nie jest odpowiedni do poziomu zaawansowania grupy zajęciowej, do której uczęszcza. Zmiana grupy zajęciowej będzie możliwa w takim przypadku wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela / instruktora - § 7 ust. 14 stosuje się odpowiednio.

 6. Czas trwania Zajęć oraz częstotliwość odbywania Zajęć są uzależnione od rodzaju/przedmiotu grupy zajęciowej. Informacje te podawane są w opisach poszczególnych rodzajów/przedmiotów grup zajęciowych na stronie internetowej Usługodawcy, pod adresem: https://www.akademiazory.pl/.  

 7. Uczestnik zobowiązany jest do zachowywania się w czasie zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem godności innych uczestników zajęć, Usługodawcy, nauczycieli i innych pracowników Usługodawcy. 

 8. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Uczestnika w mieniu Usługodawcy oraz szkody w mieniu i na osobie u innych Uczestników, u Usługodawcy, nauczycieli i innych pracowników Usługodawcy.

 9. Nieobecność Uczestnika na lekcji nie uprawnia do zmniejszenia opłaty.

 10. Klient zobligowany jest do przekazania wszelkich istotnych informacji dotyczących Uczestnika, mających wpływ na jego uczestnictwo w zajęciach.

 

§9 Czas trwania Umowy, okres wypowiedzenia

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony.

 2. Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy przed czasem, składając wypowiedzenie do ostatniego dnia miesiąca, ze skutkiem na koniec miesiąca w którym wypowiedzenie zostało złożone.

 3. Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w Regulaminie oraz w przypadku rażącego naruszania Umowy przez Usługodawcę.

 4. W przypadku brak uiszczenia przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta opłaty za Zajęcia do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywały się lekcje na podstawie Umowy, prawo Uczestnika do uczestnictwa w Zajęciach grupowych zostaje zawieszone od następnego miesiąca, do czasu wpływu opłaty za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy Usługodawcy.

 5. W przypadku braku uiszczenia przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta opłaty za Zajęcia za dany miesiąc do 10-tego dnia kolejnego miesiąca, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.

 6. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  a) uporczywego zachowania Uczestnika w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego podczas Zajęć oraz poza tymi zajęciami, na terenie placówki Usługodawcy,
  b) podjęcia przez Uczestnika zachowań bezprawnych podczas Zajęć oraz poza tymi zajęciami, na terenie placówki Usługodawcy.

 7. Oświadczenie Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta o rozwiązaniu Umowy może nastąpić w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres Usługodawcy, tj. biuro@akademiazory.pl, bądź w formie pisemnego oświadczenia przesłanego przesyłką poleconą na adres Usługodawcy, tj. ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory.

 8. Oświadczenie Usługodawcy o rozwiązaniu Umowy może nastąpić w formie elektronicznej – wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta podany przy zawieraniu Umowy, bądź w formie pisemnego oświadczenia przesłanego przesyłką poleconą na adres zamieszkania/adres korespondencyjny podany w trakcie zawierania Umowy.

 

 

§10 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

 2. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu bądź w jakiejkolwiek innej formie w sposób wyraźny i jednoznaczny wskazującej na wolę odstąpienia od Umowy.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w następujący sposób:
  a) poprzez przesłanie przesyłką poleconą na adres główny prowadzenia działalności przez Usługodawcę, tj. ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory,
  b) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@akademiazory.pl

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarcza wysłanie oświadczenia w któryś z powyższych sposobów przed upływem 14-dniowego terminu od zawarcia Umowy.

 5. W sytuacji skorzystania przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na rzecz Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta opłat uiszczonych za uczestnictwo w Zajęciach. Zwrot opłat przez Usługodawcę nastąpi w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez niego oświadczenia Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta o odstąpieniu od Umowy.

 6. Zwrot opłaty dokonanej przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta nastąpi na ten sam nr rachunku bankowego, z którego opłata ta została dokonana, chyba że Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta zażąda zwrotu opłaty w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Gdy wykonywanie usług przez Usługodawcę na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od takiej Umowy, wówczas w sytuacji skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Usługodawca zwróci Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta uiszczone przez niego opłaty w wysokości pomniejszonej o opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z Umową do momentu skorzystania z prawa odstąpienia.

 8. W przypadku skorzystania przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w sytuacji gdy skorzystanie z tego prawa nastąpi już po rozpoczęciu świadczenia usług przez Usługodawcę na podstawie zawartej Umowy, wówczas będzie on zobowiązany do zapłaty za te lekcje Zajęć, które odbyły się do momentu skorzystania z powyższego prawa.

 9. W przypadku wysłania przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej, na adres e-mail Usługodawcy, wówczas Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta zwrotną wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 10. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta z prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.

 

 

§11 Reklamacje i sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 

 1. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ma uprawnienie do składania reklamacji w sprawach dotyczących sposobu zawarcia Umowy z Usługodawcą, a także wykonywania tej Umowy przez Usługodawcę.

 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: biuro@akademiazory.pl lub pisemnie na adres ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  a). Oznaczenie Uczestnika oraz również ewentualnie jego Przedstawiciela ustawowego, jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią (imiona, nazwiska, adresy e-mail, adres zamieszkania/adres korespondencyjny);
  b). Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie w jakiej została ona złożona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 5. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ma możliwość zwrócenia się o mediację lub rozstrzygniecie sporu z Usługodawcą, powstałego na tle realizacji Umowy, do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach. Wzór wniosku o rozpoznanie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach pod adresem: http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,177,wniosek. 

 6. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ma również możliwość zwrócenia się o rozpatrzenie sprawy sporu z Usługodawcą do właściwego Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów a także uzyskania pomocy w sporze z Usługodawcą we właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

 

§12 Ochrona danych osobowych

 

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów i Przedstawicieli ustawowych Klientów określone są w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

§13 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy, pod adresem: www.akademiazory.pl/regulamin.

 2. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od umieszczenia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.

 3. Do Umów zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu stosuje się Regulamin o treści obowiązującej w dacie zawarcia tych Umów.

 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta na przedstawienie mu informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta na trwałym nośniku w postaci załącznika w formacie pdf. do wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta przy zawieraniu Umowy. 

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie odnoszącym się do praw i obowiązków Stron, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w tym Ustawy o prawach konsumenta.

 

 

 

Załączniki:

 

1)       Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

2)       Klauzula informacyjna.

bottom of page