Regulamin świadczenia usług w Akademii Nauki i Rozwoju

 

1. Wstęp

1.1 Regulamin (zdefiniowany poniżej) określa warunki świadczenia "usług" przez Akademię Nauki i Rozwoju z siedzibą w Żorach 44-240 , ul. Centralna 35/1, NIP: 6511602217, zwaną dalej „szkołą” na rzecz "uczniów" i zawarcia między Usługodawcą i Użytkownikami Umów.
1.2. Re gulamin jest skierowany do Użytkowników.
1.3. Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy.

...............................................................................

 

tel. kontaktowy ........................................................................................., e-mail.........................................................

 

zwanym w dalszej części umowy rodzicem ucznia / pełnoletnim uczniem.
Dane nieletniego ucznia: (imię i nazwisko)

..................................................................................................................

 

data urodzenia …............................................................, klasa .....................................................................................


§ 1. Umowa dotyczy organizacji i przeprowadzenia zajęć ............................................................................................
przez Akademię Nauki i Rozwoju.

§ 2. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć, a rodzic/uczeń zobowiązuje się do zapłaty za uczestnictwo w zajęciach.

§ 3. Szkoła zapewnia odpowiednią kadrę, warunki lokalowe i bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia zajęć ,oraz prowadzi nadzór metodyczny.

§ 4. Zajęcia odbywają się w Żorach, ulica Centralna 35.
§ 5. Dyrekcja szkoły zastrzega sobie możliwość przeniesienia zajęć w inną lokalizację, o której rodzice/uczniowie zostaną wcześniej powiadomieni.

§ 6. Zajęcia prowadzone są według ustalonego grafiku zajęć, który obie strony akceptują.

§ 7. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia …...........................................................

§ 8. Rozpoczęcie zajęć przez dziecko/ucznia następuje po podpisaniu umowy.

§ 9. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi:


cena podstawowa: …...............................


naliczony rabat:    .….............................. – podstawa udzielenia rabatu .…........................................


do zapłaty:             …...............................

§ 10. W ramach powyższej opłaty uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach określonych powyżej,

w ilości  …............... zajęć w tygodniu, …........................ zajęć w miesiącu,
§ 11. Jeśli uczeń rozpoczyna naukę w trakcie miesiąca opłata za uczestnictwo w zajęciach jest liczona  proporcjonalnie do ilości zajęć, które pozostały do końca miesiąca.
§ 12. Jeżeli w danym miesiącu układ tygodni powoduje, że ilość zajęć wynosi więcej/mniej niż standardowa liczba ustalona w §10, wówczas opłata zwiększa/zmniejsza się proporcjonalnie o ilość dodatkowych/brakujących zajęć.
§ 13. Zmiana ceny za zajęcia bez formy pisemnej możliwa jest tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach.
Każdorazowo nowa cena zacznie obowiązywać od kolejnego miesiąca.
a). Szkoła ma prawo skorygować cenę zajęć o naliczoną zniżkę, jeżeli uprawniona zniżka przestała obowiązywać.
b). Szkoła ma prawo obniżyć cenę zajęć o określoną zniżkę, jeżeli zaistnieje możliwość udzielenia zniżki.
§ 14. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w sytuacji wyjątkowej jak np. choroba nauczyciela, lub inne czynniki niezależne od dyrekcji szkoły. W pierwszej kolejności dyrekcja wyznaczy zastępstwo. W przypadku braku możliwości takiego zastępstwa zajęcia zostaną odwołane.
§ 15. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły zajęcia te będą w pierwszej kolejności odrobione wg harmonogramu podanego przez szkołę. W sytuacji braku możliwości odrobienia zajęć, kwota za odwołane zajęcia zostanie pomniejszona z kolejnej opłaty.
§ 16. Rezygnacja z zajęć możliwa jest z końcem każdego miesiąca. O swojej decyzji należy poinformować najpóźniej  do 3 dni przed końcem danego miesiąca. Po tym terminie uznaje się, że uczeń zamierza kontynuować zajęcia i rodzic/uczeń zobowiązany do uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc.
§ 17. Decyzja o rezygnacji powinna zostać przekazana pisemnie dyrekcji w siedzibie szkoły, wysłana listem poleconym, przesłana pocztą elektroniczną na adres info@akademiazory.pl.
§ 18. Rodzic/uczeń zobowiązuje się uiścić opłatę do 10 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy, lub w terminie 3 dni po podpisaniu umowy po 10-tym każdego miesiąca. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku szkoły, lub dzień wpłaty w szkole.
§ 19. Rodzic/uczeń zobowiązuje się do dokonywania wpłat na rachunek bankowy Szkoły:
F.H.U. „Libro“ Diana Kaczmarczyk
ING Bank Śląski - 13 1050 1676 1000 0092 4621 3087,
tytułem: imię i nazwisko ucznia – rodzaj zajęć.
§ 20. W przypadku nie uiszczenia należności za zajęcia do 20-go dnia danego miesiąca szkoła wysyła pisemne wezwanie w formie elektronicznej.
§ 21. W sytuacji braku wpłaty w terminie ostatniego dnia danego miesiąca umowa zostaje zawieszona i dziecko/uczeń nie mają możliwości uczestniczenia w kolejnych zajęciach od nowego miesiąca do momentu zapłaty zaległości.
§ 22. W przypadku braku wpłaty do dnia 10-go kolejnego miesiąca umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Rodzic/uczeń jest zobowiązany do zapłaty zaległej opłaty zgodnie z ilością zaległych zajęć, wraz z okresem zawieszenia umowy.
W przypadku nieuregulowania kwoty zaległej każdorazowo sprawa kierowana jest na drogę windykacyjną.
§ 23. Szkoła zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia ucznia na zajęcia, jak również usunięcia ucznia w trakcie zajęć spowodowane wystąpieniem ku temu przesłanek, bądź działaniami naruszającymi statut placówki.
§ 24. Niewykorzystanie zajęć w danym dniu nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za zajęcia.
§ 25. Rodzic/uczeń może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia kursu bez dodatkowych opłat. Wpłacona kwota zostanie zwrócona z pomniejszeniem liczby godzin na które dziecko/uczeń uczęszczało.

§ 26. Rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność, w tym również materialną, za wszelkie szkody i straty moralne, bądź materialne wyrządzone w wyniku zaniedbania lub działania umyślnego, ewentualnie wynikające z niestosowania się do poleceń opiekunów.
§ 27. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 28. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. Dopuszcza się również możliwość formy elektronicznej.

§ 29. Rodzic/uczeń ma prawo wnoszenia skarg i zażaleń w formie pisemnej, bezpośrednio do dyrekcji placówki.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie ma statut placówki, regulamin zajęć, oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U. Libro Diana Kaczmarczyk, z siedzibą w Żorach, ul. Centralna 35/1, tel. 515 135 419, e-mail: info@akademiazory.pl, prowadzącym działalność pod nazwą „Akademia Nauki i Rozwoju”

 2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
  • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

 3. W związku z realizacją umowy dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie miał pełnomocnik ds. danych osobowych wyznaczony przez administratora, osoby wykonujące obowiązki na rzecz administratora w ramach zawartych umów cywilnoprawnych, podmioty powiązane z administratorem, którym dane są przekazywane w celu realizacji zawartej umowy, oraz organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Po realizacji umowy dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z wymogami prawa.

 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, poprawienia informacji w nich zawartych lub uzyskania kopii.

 7. Zgodnie z art. 77, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – właściwego dla miejsca zwykłego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca naruszenia przepisów RODO.

 8. Podanie zawartych w umowie danych jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji prawidłowego procesu obsługi umowy. Odmowa przetwarzania danych wiąże się z brakiem możliwości realizacji umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, oraz usunięcia. Administratorem danych jest Akademia Nauki i Rozwoju z siedzibą: 44-240 Żory, ul. Centralna 35/1, tel. 515 135 419, e-mail: info@akademiazory.pl. Administrator będzie wykorzystywał pozyskane dane tylko i wyłącznie we własnym celu.

☐ Wyrażam zgodę                  ☐ Nie wyrażam zgody


Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych szkoły, takich jak galerie na stronie www, lub powiązane portale społecznościowe, bez udostępniania ich stronom trzecim.

☐ Wyrażam zgodę                  ☐ Nie wyrażam zgody

 

      Rodzic/opiekun/uczeń                                                                            Szkoła

                                                                                              Dawid Kaczmarczyk – dyrektor

 

 …………………………….

Opublikowane na stronach internetowych www.akademiazory.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Jesteśmy w Gliwicach

© 2015-2020 Akademia Nauki i Rozwoju

centrum edukacji, korepetycje, matematyka, fizyka, chemia, biologia, język angielski, korepetycje z matematyki, korepetycje z fizykii, biologii, chemii, języka angielskiego, korepetycje, Żory, douczanie z matematyki, fizyki, historii, chemii, biologii, matematyka, fizyka, chemia, biologia, języka angielskiego, przygotowanie do matury, kursy maturalne, kursy komputerowe Żory, nauka programowania, kodowania, zajęcia komputerowe dla dzieci,  akademia kodowania, komputery Żory, kursy dla dorosłych, kursy komputerowe dla seniorów, robotyka, roboty Żory, robotyka dla dzieci, lego mindstorms, lego wedo. Nauka rysunku, rysunek, szkice, malowanie, rysowanie, komiksy, szkice, projekty, projektowanie, wydruki 3d, drukarka 3d, rysowanie postaci. Pokazy fizyczno-chemiczne, warsztaty z chemii, wyklady, eventy, urodziny. Żory, Pszczyna, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Suszec, Kryry, Pawłowice, Warszowice, Szeroka, Borynia, Świerklany, Szczejkowice. Zajęcia dla dzieci, zajęcia dla młodzieży, zajęcia dodatkowe.

emt kids-min.png
 • YouTube - White Circle
 • Facebook - White Circle